† 22. November 2022 Marina Kletzin, geb. Haberkost

22