† 23. November 2012, Ingrid Schenka, geb. Laskowski